Y stwff da

Byd-eang

Defnyddiwch y botymau, glôb, a blwch chwilio i ddod o hyd i straeon o ysgolion ledled y byd. I wneud yn siŵr bod eich grŵp yn ymddangos ar y map, gwnewch yn siŵr eich bod wedi clicio ar y map yn eich proffil i ddangos ble rydych chi.

Deyrnas Unedig

Defnyddiwch y botymau, y map a'r blwch chwilio i ddod o hyd i straeon o ysgolion yn eich gwlad. I wneud yn siŵr bod eich grŵp yn ymddangos ar y map, gwnewch yn siŵr eich bod wedi clicio ar y map yn eich proffil i ddangos ble rydych chi.

[SCHOOL NAME]

Defnyddiwch y tagiau a'r blwch chwilio i ddod o hyd i straeon a diweddariadau eraill o'ch ysgol. I wneud yn siŵr bod eich grŵp yn ymddangos ar y map, gwnewch yn siŵr eich bod wedi clicio ar y map yn eich proffil i ddangos ble rydych chi.

[THEME]

Defnyddiwch y tagiau a'r blwch chwilio i ddod o hyd i straeon eraill ar y thema hon o bedwar ban byd. I wneud yn siŵr bod eich grŵp yn ymddangos ar y map, gwnewch yn siŵr eich bod wedi clicio ar y map yn eich proffil i ddangos ble rydych chi.

Dewch o hyd i Y Stwff Da trwy lywio'r byd! Hidlo Y Stwff Da trwy'r botymau yma neu

Dewch o hyd i'r Stwff Da fesul Thema trwy glicio ar un o'r Thema isod:

Byd-eang
Deyrnas Unedig
Thema
Grwp
Amgylcheddol
Biodiversity
Cymdeithasol
Cynradd
Energy
Gweithredu Cymunedol
Llesiant
Outdoors
Uwchradd
37,354
Myfyrwyr y DU!
683
Grwpiau DU!
686
Prosiectau DU!
9,059,161
Pobl wedi cyrraedd ar draws y DU!
41,156
Myfyrwyr byd-eang!
780
Grwpiau byd-eang!
784
Prosiectau byd-eang!
9,191,175
Pobl wedi cyrraedd ar draws y byd!
Change-O-Meter

Mae’r newid mesurydd yn dangos yr effaith gyfunol y mae myfyrwyr yn ei chael ar draws y byd wrth iddynt gymryd rhan yn Dirt Is Good

16
Prosiectau SDG y Cenhedloedd Unedig

Mae myfyrwyr yn cynnal ystod eang o brosiectau, sy'n cyfrannu at wahanol Nodau Datblygu Cynaliadwy

Dileu tlodi a chreu byd lle gall unrhyw un fforddio diwallu eu hanghenion dynol sylfaenol.

 Rhoi terfyn ar newyn, sicrhau diogelwch bwyd a gwell maeth a hyrwyddo amaethyddiaeth gynaliadwy. 

IECHYD A LLES D A

Sicrhau bywydau iach a hybu lles i bawb o bob oedran.

ADDYSG O ANSAWDD

 Darparu addysg gynhwysol o safon a hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes i bawb.

CYDRADDOLDEB Y RHYWEDDAU

 Cyflawni cydraddoldeb y rhyweddau a grymuso pob menyw a merch.

DŴR GLAN A GLANWEITHDRA

Sicrhau argaeledd a rheolaeth gynaliadwy ar ddŵr a glanweithdra i bawb. 

YNNI FFORDDIADWY A GLÂN

Darparu mynediad at drydan glân a fforddiadwy i bawb.

Adeiladu seilwaith cydnerth trwy hyrwyddo diwydiannu ac arloesi cynaliadwy.

Lleihau anghydraddoldeb incwm o fewn ac ymhlith gwledydd.

Gwneud dinasoedd ac aneddiadau dynol yn gynhwysol, yn ddiogel, yn gydnerth ac yn gynaliadwy. 

Sefydlu patrymau defnydd a chynhyrchu cynaliadwy.

Cymryd camau brys i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd drwy reoleiddio allyriadau a hyrwyddo datblygiadau mewn ynni adnewyddadwy.

Cadw a defnyddio'r cefnforoedd, y moroedd ac adnoddau morol ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Gwarchod, adfer a hyrwyddo defnydd cynaliadwy ar ecosystemau daearol, gwrthdroi diraddio tir, ac atal colli bioamrywiaeth.

Sicrhau bod y sefydliadau sy’n llywodraethu heddwch a chyfiawnder yn ddibynadwy ac yn gweithio i’n huno.

Cryfhau'r dulliau gweithredu ac adfywio'r bartneriaeth fyd-eang dros ddatblygu cynaliadwy.

Gweld popeth

Pam rydyn ni’n gwneud hyn?

Bydd Dirt Is Good yn helpu eich pobl ifanc i deimlo bod ganddyn nhw rôl i’w chwarae a’n bod ni i gyd yn unedig mewn trugaredd. Byddan nhw’n mynd ar daith ac yn dod yn Newidwyr am oes.

 

Unedig mewn Trugaredd 

helpu pobl ifanc i deimlo nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain mewn bod yn ofalgar ac eisiau gweithredu

Everyone had a role to play

 

Mae gan bawb rôl i'w chwarae 

sicrhau bod pobl ifanc yn gallu dod o hyd i rôl creu newid sy’n caniatáu iddyn nhw gyflawni eu potensial

Dirt Is Good Splodge Logo

 

Bwrw iddi 

cydnabod bod gweithredoedd yn fwy pwerus na geiriau a bod cymryd camau dros achos yn hwyl

Walker Icon

 

Ar daith 

cydnabod nad yw newid bob amser yn digwydd yn gyflym, ei bod yn iawn gwneud camgymeriadau, a bod myfyrio llawn mor bwysig â gweithredu