• Dirt Is Good

    Rhaglen ysgolion sy’n galluogi pobl ifanc i weithredu ar yr achosion amgylcheddol a chymdeithasol sy’n bwysig iddyn nhw.

    COFRESTRWCH NAWR

Rydyn ni ar genhadaeth i egnïo Newidwyr y Byd.

Bydd y Dirt Is Good Project yn helpu 10 miliwn o bobl ifanc i gymryd camau cadarnhaol dros fyd gwell.

Ymunwch â ni i ryddhau potensial plant i wneud daioni! 

Mae'r Rhaglen Ysgolion Dirt Is Good yn galluogi pobl ifanc i weithredu ar yr achosion amgylcheddol a chymdeithasol sy'n bwysig iddyn nhw. Mae’r Rhaglen wedi’i hadeiladu ar bedair egwyddor allweddol ac mae llawlyfr wedi'i ddylunio gan ddefnyddio mewnwelediadau o'r ymchwil ddiweddaraf i beth sy'n ysgogi pobl ifanc i weithredu.

After three years of supporting young people to take action on the social and environmental issues they care about, the Dirt Is Good Project is closing. This website and its resources will remain live until 31 December 2024. For more information, please login to your account or visit our FAQs page.

Bottom
Amndanon ni

Dirt Is Good Principles

 

 

 

Top

Ydyn ni'n byw mewn byd hunanol? Sut ydych chi'n gweld y bobl o'ch cwmpas?

 

 

 

Centered
Bottom
Dewch i weld beth mae ysgolion led led y byd yn ei wneud.
Bottom

Unedig mewn Trugaredd

Mae gwerthoedd tosturiol fel gofalu am eraill, gwir gyfeillgarwch, cydweithrediad a charedigrwydd yn allweddol i'r Prosiect Dirt Is Good. Bydd yn helpu eich ysgol i feithrin a normaleiddio tosturi trwy brosiect byd go iawn a arweinir gan fyfyrwyr

 

37,858
Myfyrwyr y DU!
724
Grwpiau DU!
727
Prosiectau DU!
9,063,406
Pobl wedi cyrraedd ar draws y DU!
41,668
Myfyrwyr byd-eang!
822
Grwpiau byd-eang!
826
Prosiectau byd-eang!
9,195,420
Pobl wedi cyrraedd ar draws y byd!
Change-O-Meter

Mae’r newid mesurydd yn dangos yr effaith gyfunol y mae myfyrwyr yn ei chael ar draws y byd wrth iddynt gymryd rhan yn Dirt Is Good

16
Prosiectau SDG y Cenhedloedd Unedig

Mae myfyrwyr yn cynnal ystod eang o brosiectau, sy'n cyfrannu at wahanol Nodau Datblygu Cynaliadwy

Dileu tlodi a chreu byd lle gall unrhyw un fforddio diwallu eu hanghenion dynol sylfaenol.

 Rhoi terfyn ar newyn, sicrhau diogelwch bwyd a gwell maeth a hyrwyddo amaethyddiaeth gynaliadwy. 

IECHYD A LLES D A

Sicrhau bywydau iach a hybu lles i bawb o bob oedran.

ADDYSG O ANSAWDD

 Darparu addysg gynhwysol o safon a hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes i bawb.

CYDRADDOLDEB Y RHYWEDDAU

 Cyflawni cydraddoldeb y rhyweddau a grymuso pob menyw a merch.

DŴR GLAN A GLANWEITHDRA

Sicrhau argaeledd a rheolaeth gynaliadwy ar ddŵr a glanweithdra i bawb. 

YNNI FFORDDIADWY A GLÂN

Darparu mynediad at drydan glân a fforddiadwy i bawb.

Adeiladu seilwaith cydnerth trwy hyrwyddo diwydiannu ac arloesi cynaliadwy.

Lleihau anghydraddoldeb incwm o fewn ac ymhlith gwledydd.

Gwneud dinasoedd ac aneddiadau dynol yn gynhwysol, yn ddiogel, yn gydnerth ac yn gynaliadwy. 

Sefydlu patrymau defnydd a chynhyrchu cynaliadwy.

Cymryd camau brys i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd drwy reoleiddio allyriadau a hyrwyddo datblygiadau mewn ynni adnewyddadwy.

Cadw a defnyddio'r cefnforoedd, y moroedd ac adnoddau morol ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Gwarchod, adfer a hyrwyddo defnydd cynaliadwy ar ecosystemau daearol, gwrthdroi diraddio tir, ac atal colli bioamrywiaeth.

Sicrhau bod y sefydliadau sy’n llywodraethu heddwch a chyfiawnder yn ddibynadwy ac yn gweithio i’n huno.

Cryfhau'r dulliau gweithredu ac adfywio'r bartneriaeth fyd-eang dros ddatblygu cynaliadwy.

Gweld popeth