• Dirt Is Good

    Rhaglen ysgolion sy’n galluogi pobl ifanc i weithredu ar yr achosion amgylcheddol a chymdeithasol sy’n bwysig iddyn nhw.

    COFRESTRWCH NAWR

Rydyn ni ar genhadaeth i egnïo Newidwyr y Byd.

Bydd y Dirt Is Good Project yn helpu 10 miliwn o bobl ifanc i gymryd camau cadarnhaol dros fyd gwell.

Ymunwch â ni i ryddhau potensial plant i wneud daioni! 

Mae'r Rhaglen Ysgolion Dirt Is Good yn galluogi pobl ifanc i weithredu ar yr achosion amgylcheddol a chymdeithasol sy'n bwysig iddyn nhw. Mae’r Rhaglen wedi’i hadeiladu ar bedair egwyddor allweddol ac mae llawlyfr wedi'i ddylunio gan ddefnyddio mewnwelediadau o'r ymchwil ddiweddaraf i beth sy'n ysgogi pobl ifanc i weithredu.

Bottom
Amndanon ni

Dirt Is Good Principles

 

 

 

Top

Ydyn ni'n byw mewn byd hunanol? Sut ydych chi'n gweld y bobl o'ch cwmpas?

 

 

 

Centered
Bottom
Dewch i weld beth mae ysgolion led led y byd yn ei wneud.
Bottom

Unedig mewn Trugaredd

Mae gwerthoedd tosturiol fel gofalu am eraill, gwir gyfeillgarwch, cydweithrediad a charedigrwydd yn allweddol i'r Prosiect Dirt Is Good. Bydd yn helpu eich ysgol i feithrin a normaleiddio tosturi trwy brosiect byd go iawn a arweinir gan fyfyrwyr

 

37,652
Myfyrwyr y DU!
705
Grwpiau DU!
708
Prosiectau DU!
9,063,290
Pobl wedi cyrraedd ar draws y DU!
41,462
Myfyrwyr byd-eang!
803
Grwpiau byd-eang!
807
Prosiectau byd-eang!
9,195,304
Pobl wedi cyrraedd ar draws y byd!
Change-O-Meter

Mae’r newid mesurydd yn dangos yr effaith gyfunol y mae myfyrwyr yn ei chael ar draws y byd wrth iddynt gymryd rhan yn Dirt Is Good

16
Prosiectau SDG y Cenhedloedd Unedig

Mae myfyrwyr yn cynnal ystod eang o brosiectau, sy'n cyfrannu at wahanol Nodau Datblygu Cynaliadwy

Dileu tlodi a chreu byd lle gall unrhyw un fforddio diwallu eu hanghenion dynol sylfaenol.

 Rhoi terfyn ar newyn, sicrhau diogelwch bwyd a gwell maeth a hyrwyddo amaethyddiaeth gynaliadwy. 

IECHYD A LLES D A

Sicrhau bywydau iach a hybu lles i bawb o bob oedran.

ADDYSG O ANSAWDD

 Darparu addysg gynhwysol o safon a hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes i bawb.

CYDRADDOLDEB Y RHYWEDDAU

 Cyflawni cydraddoldeb y rhyweddau a grymuso pob menyw a merch.

DŴR GLAN A GLANWEITHDRA

Sicrhau argaeledd a rheolaeth gynaliadwy ar ddŵr a glanweithdra i bawb. 

YNNI FFORDDIADWY A GLÂN

Darparu mynediad at drydan glân a fforddiadwy i bawb.

Adeiladu seilwaith cydnerth trwy hyrwyddo diwydiannu ac arloesi cynaliadwy.

Lleihau anghydraddoldeb incwm o fewn ac ymhlith gwledydd.

Gwneud dinasoedd ac aneddiadau dynol yn gynhwysol, yn ddiogel, yn gydnerth ac yn gynaliadwy. 

Sefydlu patrymau defnydd a chynhyrchu cynaliadwy.

Cymryd camau brys i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd drwy reoleiddio allyriadau a hyrwyddo datblygiadau mewn ynni adnewyddadwy.

Cadw a defnyddio'r cefnforoedd, y moroedd ac adnoddau morol ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Gwarchod, adfer a hyrwyddo defnydd cynaliadwy ar ecosystemau daearol, gwrthdroi diraddio tir, ac atal colli bioamrywiaeth.

Sicrhau bod y sefydliadau sy’n llywodraethu heddwch a chyfiawnder yn ddibynadwy ac yn gweithio i’n huno.

Cryfhau'r dulliau gweithredu ac adfywio'r bartneriaeth fyd-eang dros ddatblygu cynaliadwy.

Gweld popeth