ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงในการใช้งาน
ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ ("ข้อตกลงในการใช้งาน")


เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความบันเทิงกับคุณ เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว สามารถเรียกดูเว็บไซต์และเข้าใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเว็บไซต์ แต่โปรดทราบว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานต่อไปนี้ การใช้เว็บไซต์นี้ตลอดจนบริการ (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ของคุณจะถือว่าคุณตกลงยินยอมข้อตกลงในการใช้งานนี้
 
หากคุณไม่ตกลงยินยอมข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้


คุณจะเห็นว่าเราได้ใส่ข้อมูลโดยสรุปไว้ตอนต้นของบางส่วน โดยข้อมูลโดยสรุปเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนการอ่านข้อกำหนดทั้งหมดได้ ข้อมูลโดยสรุปเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือตามสัญญา
 
1. ความเป็นเจ้าของการดำเนินการและข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้
เว็บไซต์นี้เป็นของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ (“ยูนิลีเวอร์”, “เรา” และ “ของเรา”) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์และตราสินค้าของบริษัทในกลุ่ม โปรดคลิกที่นี่

การใช้งานเว็บไซต์นี้ตลอดจนแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ การแข่งขัน การจับรางวัล และบริการอื่นใดที่ยูนิลีเวอร์จัดหาให้คุณบนเว็บไซต์, จากเว็บไซต์ หรือผ่านเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือในนามของบริษัท จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและยูนิลีเวอร์ ข้อตกลงทางกฎหมายนี้ประกอบด้วยข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องหากมี ร่วมกับ

 • 1.    นโยบายความเป็นส่วนตัว และ
 • 2.    นโยบายคุกกี้

(เรียกรวมกันว่า “นโยบายของยูนิลีเวอร์”)

ในส่วนที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงในการใช้งานกับนโยบายอื่นๆ ของยูนิลีเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ระบุไว้ในข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ ให้ยึดตามข้อตกลงในการใช้งานนี้ ในส่วนที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงในการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปลอื่นใด ให้ยึดตามข้อตกลงในการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษ
 
คุณตกลงยินยอมว่าเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว โดยการอัปเดตโพสต์นี้ และการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลทันทีที่เราโพสต์ โปรดเยี่ยมชมหน้านี้ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้คุณทราบข้อตกลงในการใช้งานปัจจุบัน การใช้เว็บไซต์ของคุณจะถือว่าคุณตกลงยินยอมข้อตกลงในการใช้งานปัจจุบันในขณะนั้น เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการให้กับยูนิลีเวอร์โดย Global Action Plan 
 
2. คุณสมบัติและการเข้าถึง
คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์และไม่สามารถยอมรับข้อตกลงในการใช้งานได้ หาก (ก) คุณอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือ (ข) คุณถูกห้ามตามกฎหมายไม่ให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณอายุเกิน 16 ปีแต่ต่ำกว่า 18 ปี คุณควรตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้กับผู้ปกครอง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทั้งคู่เข้าใจ 

เว็บไซต์อนุญาตให้สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว ยูนิลีเวอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาหนึ่งเวลาใดหรือเป็นระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาใด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานหรือนโยบายของยูนิลีเวอร์ หรือคุณละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด หรือด้วยเหตุผลอื่นใด (รวมถึงความผิดเล็กน้อยที่เกิดซ้ำ) ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้การตัดสินใจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลหนึ่งบุคคลใดถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 
3. การใช้เว็บไซต์
คุณต้องไม่คัดลอก ตรวจสอบ หรือเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยใช้กลไกหรือกระบวนการอัตโนมัติ เช่น หุ่นยนต์หรือสไปเดอร์ คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการแฮ็กหรือวิธีการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และต้องไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
4. ความเป็นส่วนตัว
ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก และจะใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การใช้บริการของคุณจะถือว่าคุณตกลงยินยอมว่าเราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวข้างต้น

 

5. ความเป็นเจ้าของและการใช้เนื้อหา ผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์
ยูนิลีเวอร์เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ หรือมีสิทธิ์ที่ถูกต้องจากบุคคลที่สามในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ ยกเว้นข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ ยูนิลีเวอร์ยังเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิกและโลโก้ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ ห้ามคัดลอก ผลิตซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแจกจ่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีใด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นโดยชัดแจ้ง

หากคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาดิจิทัลอื่นใด รวมถึงแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์นี้ (“ผลิตภัณฑ์”) ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนไฟล์ รูปภาพและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะได้รับอนุญาตให้คุณใช้งานโดยยูนิลีเวอร์ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ คุณรับประกันและรับรองต่อยูนิลีเวอร์ว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศของคุณ

คุณ (ไม่ใช่ยูนิลีเวอร์) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการบริการ ซ่อมแซม หรือแก้ไขทั้งหมดที่อาจจำเป็นสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของคุณอันเป็นผลมาจากไวรัส ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่นใดที่คุณอาจมีจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

คุณตกลงยินยอมตกลงและรับทราบว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ดาวน์โหลด และยูนิลีเวอร์จะไม่โอนความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ ยูนิลีเวอร์ยังคงความเป็นเจ้าของและกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ที่ดาวน์โหลดและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถแจกจ่าย จำหน่าย ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ หรือแปลงผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้
 
6. ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้
การส่งเนื้อหา
บางส่วนของเว็บไซต์อาจเชิญหรือให้คุณโพสต์ อัปโหลด ฝัง แสดงหรือสื่อสารข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ คลิปเสียง เพลง (รวมถึงเนื้อเพลง) กราฟิก ภาพวาด คำแนะนำ ความคิด (รวมถึงความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการโฆษณา) ชื่อ รูปพรรณสัณฐาน เสียง ชื่อผู้ใช้ การแสดงและข้อมูลอื่นๆ ของคุณหรือผู้อื่น ตลอดจนเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือสร้างขึ้น (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้")

ยูนิลีเวอร์จะถือว่าข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ และจะไม่อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ
 
สิทธิ์ในการส่งเนื้อหา
คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ ใบอนุญาต การยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด (และจะยังคงมีอยู่ในระหว่างที่คุณใช้เว็บไซต์) สำหรับให้ยูนิลีเวอร์ กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหาใช้งานข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ เพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดโดยเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้

คุณยังรับประกันและรับรองว่าคุณมีการยินยอม การปลดเปลื้องความรับผิด และ/หรือการอนุญาตจากแต่ละบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ในข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ ให้ใช้ชื่อ ชื่อผู้ใช้ หรือรูปพรรณสัณฐานในลักษณะที่กำหนดโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการหรือวัสดุอื่นๆ บนหรือจากเว็บไซต์ 

ลักษณะของเนื้อหาที่ส่ง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ คุณตกลงยินยอมและรับประกันว่า:

 • 1.    คุณจะไม่ส่งข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  •    ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิตามสัญญาอื่นๆ
  •    สิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ หรือ
  •    ข้อมูลที่เป็นความลับ
  •    เว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ถูกต้องให้ส่งข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้และให้สิทธิ์ในที่นี้
 • 2.    ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้หรือการใช้ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ตามที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลหรือขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้
 • 3.    คุณจะไม่ส่งข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ที่การครอบครองโดยคุณไม่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศที่คุณพำนักอยู่ หรือจะทำให้การใช้หรือครอบครองโดยยูนิลีเวอร์อันเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของเว็บไซต์หรือบริการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
 • 4.    คุณจะไม่ส่งข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ที่:
  •    ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสนับสนุน หรือยอมรับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการสนทนาเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการค้ายาเสพติด การใช้ยาเสพติด สื่อลามกอนาจารเด็ก การทำร้ายร่างกายหรือการล่วงละเมิดทางเพศ การสะกดรอยตาม การโจรกรรม การฉ้อโกงหรือการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดทางอาญา
  •    เป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ เหยียดหยาม คุกคามหรือบุกรุกความเป็นส่วนตัว
  •    เป็นการเลือกปฏิบัติหรือมีอคติทางเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ หรืออย่างอื่น
  •    ลามกอนาจาร หรือโจ่งแจ้งทางเพศ
  •    เป็นอันตราย ไร้ความรับผิดชอบ หรือต่อต้านสังคม หรือสนับสนุนหรือยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ไร้ความรับผิดชอบ หรือต่อต้านสังคม;
  •    มีไวรัส สปายแวร์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือขัดขวางหรือสร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์ บริการหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ หรือรบกวนการใช้งานหรือความเพลิดเพลินของบุคคลอื่นที่ใช้ร่วม; หรือ
  •    มีโฆษณา การชักชวน จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิด โอกาสในการลงทุน หรือการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ
   

คุณเข้าใจและตกลงยินยอมว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณและผลที่ตามมาจากการโพสต์หรือเผยแพร่ของคุณแต่เพียงผู้เดียว

การอัปโหลดข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณจะถือว่าคุณเข้าใจว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจเปิดเผยต่อสาธารณะ และคุณตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้องใดๆ หากมีการบุกรุกความเป็นส่วนตัว การละเมิดสิทธิ์ของคุณภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลปี พ.ศ. 2541 หรือการฉกฉวยสิทธิ์ในการนำเสนอสู่สาธารณะของคุณที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของยูนิลีเวอร์ตามข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้

หากคุณต้องการส่งข้อมูลที่เป็นหัวเรื่องสิทธิบัตรที่ออกให้หรือคำขอรับสิทธิบัตรที่รอดำเนินการเผยแพร่ โปรดไปที่ส่วนนวัตกรรมของเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์ (https://www.unilever.com/innovation/collaborating/workingwithus/index.aspx) ฟอรัมดังกล่าวเหมาะสมสำหรับแนวคิดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของเรา หากข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณเป็นหัวเรื่องสิทธิบัตรที่รอดำเนินการหรือออกให้ คุณต้องเปิดเผยต่อยูนิลีเวอร์

ยูนิลีเวอร์และข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ

 • 1.    ยูนิลีเวอร์ไม่มีภาระผูกพันในการใช้ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่ว่าทางหนึ่งทางใด และยูนิลีเวอร์ไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ หรือในการระบุกิจกรรมของยูนิลีเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่ว่าทางหนึ่งทางใด
 • 2.    ยูนิลีเวอร์ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชดเชยการใช้ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณตามที่เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้กำหนดให้กับคุณ
 • 3.    ยูนิลีเวอร์อาจใช้ชื่อของคุณเพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ (แม้ว่าเราจะไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นก็ตาม)
 • 4.    นอกจากนี้ คุณเข้าใจ