• Dirt Is Good

    เรามีภารกิจในการเสริมแรงให้กับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกโครงการ  Dirt Is Good ของเราจะช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 10 ล้านคนในการลงมือปฏิบัติในเชิงบวกเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นมาร่วมกับเราเพื่อปลดปล่อยสัญญาณภาพของเด็กๆให้ทำความดี 

    สมัครเข้าโครงการ

  • Dirt Is Good

    เรามีภารกิจในการเสริมแรงให้กับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกโครงการ  Dirt Is Good ของเราจะช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 10 ล้านคนในการลงมือปฏิบัติในเชิงบวกเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นมาร่วมกับเราเพื่อปลดปล่อยสัญญาณภาพของเด็กๆให้ทำความดี 

    สมัครเข้าโครงการ

โครงการโรงเรียน Dirt Is Good เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่พวกเขาห่วงใย โครงการถูกสร้างขึ้นบนหลักการสำคัญ 4 ประการ พร้อมทั้งคู่มือซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาจากงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนลงมือปฏิบัติ คู่มือมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ แบบที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 7-11 ปีและแบบที่ 2 สำหรับเด็กอายุ 11-14 ปี ในคู่มือมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินโครงการพร้อมทั้งรูปแบบกิจกรรมต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับนักเรียน หากสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Dirt Is Good กรุณาลงชื่อข้าใช้เพื่อเข้าถึงคู่มือ
Bottom
หลักการ Dirt Is Good

 แนวทาง Dirt is Good

 

 

 

Top
Bottom

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับด้านความเห็นอกเห็นใจ

ค่านิยมในการเห็นแกเห็นใจ เช่น การเป็นห่งเป็นใยผู้อื่น การเป็นเพื่อนแท้ การร่วมแรงร่วมใจ และความเอื้ออารี เป็นกุญแจหลักของโครงการ Dirt Is Good สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้โรงเรียนของคุณเริ่มหล่อเลี้ยงความเห็นอกเห็นใจจนทุกคนมองเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ควรทำผ่านทางโครงการที่นำมาปฎิบัติได้จริงผ่านทางการนำโดยตัวของนักเรียนเอง

 

Bottom
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Dirt Is Good