• Dirt Is Good

    เรามีภารกิจในการเสริมแรงให้กับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกโครงการ  Dirt Is Good ของเราจะช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 10 ล้านคนในการลงมือปฏิบัติในเชิงบวกเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นมาร่วมกับเราเพื่อปลดปล่อยสัญญาณภาพของเด็กๆให้ทำความดี 

    สมัครเข้าโครงการ

  • Dirt Is Good

    เรามีภารกิจในการเสริมแรงให้กับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกโครงการ  Dirt Is Good ของเราจะช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 10 ล้านคนในการลงมือปฏิบัติในเชิงบวกเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นมาร่วมกับเราเพื่อปลดปล่อยสัญญาณภาพของเด็กๆให้ทำความดี 

    สมัครเข้าโครงการ

พวกเรามีภารกิจกับการผลักดันผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้
โครงการ The Dirt Is Good ‘กล้าเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า’ กำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ในการดูแลซึ่งกันและกัน ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลโลกรอบตัวของพวกเขา
ร่วมดึงศักยภาพของเยาวชนกับเราที่นี่!

บูทแคมป์โครงการ Dirt Is Good ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดี
โครงการนี้ยึดมั่นกับ 4 หลักการ และคู่มือที่ได้รับการออกแบบโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนลงมือทำ   
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Dirt Is Good ในประเทศไทยปีที่ 2 ได้เปิดแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ กรุณาไปที่หน้า เกี่ยวกับ  

Bottom
หลักการ Dirt Is Good

 แนวทาง Dirt is Good

 

 

 

Top
Bottom

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับด้านความเห็นอกเห็นใจ

ค่านิยมในการเห็นแกเห็นใจ เช่น การเป็นห่งเป็นใยผู้อื่น การเป็นเพื่อนแท้ การร่วมแรงร่วมใจ และความเอื้ออารี เป็นกุญแจหลักของโครงการ Dirt Is Good สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้โรงเรียนของคุณเริ่มหล่อเลี้ยงความเห็นอกเห็นใจจนทุกคนมองเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ควรทำผ่านทางโครงการที่นำมาปฎิบัติได้จริงผ่านทางการนำโดยตัวของนักเรียนเอง

 

Bottom
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Dirt Is Good