• Dirt Is Good

    เรามีภารกิจในการเสริมแรงให้กับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกโครงการ  Dirt Is Good ของเราจะช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 10 ล้านคนในการลงมือปฏิบัติในเชิงบวกเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นมาร่วมกับเราเพื่อปลดปล่อยสัญญาณภาพของเด็กๆให้ทำความดี 

    สมัครเข้าโครงการ

  • Dirt Is Good

    เรามีภารกิจในการเสริมแรงให้กับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกโครงการ  Dirt Is Good ของเราจะช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 10 ล้านคนในการลงมือปฏิบัติในเชิงบวกเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นมาร่วมกับเราเพื่อปลดปล่อยสัญญาณภาพของเด็กๆให้ทำความดี 

    สมัครเข้าโครงการ

พวกเรามีภารกิจกับการผลักดันผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้
โครงการ The Dirt Is Good ‘กล้าเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า’ กำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ในการดูแลซึ่งกันและกัน ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลโลกรอบตัวของพวกเขา
ร่วมดึงศักยภาพของเยาวชนกับเราที่นี่!

บูทแคมป์โครงการ Dirt Is Good ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดี
โครงการนี้ยึดมั่นกับ 4 หลักการ และคู่มือที่ได้รับการออกแบบโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนลงมือทำ   
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Dirt Is Good ในประเทศไทยปีที่ 2 ได้เปิดแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ กรุณาไปที่หน้า เกี่ยวกับ  

หลังจากระยะเวลาสามปีที่ให้การสนับสนุนเยาวชนในการดําเนินการเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาให้ความสนใจ โครงการ Dirt Is Good ก็กําลังจะปิดตัวลง
เว็บไซต์นี้และแหล่งข้อมูลจะยังคงใช้งานได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณหรือไปที่หน้าคําถามที่พบบ่อยของเรา

Bottom
หลักการ Dirt Is Good

 แนวทาง Dirt is Good

 

 

 

Top
Bottom

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับด้านความเห็นอกเห็นใจ

ค่านิยมในการเห็นแกเห็นใจ เช่น การเป็นห่งเป็นใยผู้อื่น การเป็นเพื่อนแท้ การร่วมแรงร่วมใจ และความเอื้ออารี เป็นกุญแจหลักของโครงการ Dirt Is Good สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้โรงเรียนของคุณเริ่มหล่อเลี้ยงความเห็นอกเห็นใจจนทุกคนมองเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ควรทำผ่านทางโครงการที่นำมาปฎิบัติได้จริงผ่านทางการนำโดยตัวของนักเรียนเอง

 

Bottom
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Dirt Is Good
836
นักศึกษาไทย
11
ทีมไทย
11
โครงการไทย
34,084
คนทั่วไทย
41,668
นักศึกษาทั่วโลก
822
ทีมระดับโลก
826
โครงการระดับโลก
9,195,420
ผู้คนไปถึงทั่วโลก
เปลี่ยน-O-Meter

มาตรวัดการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบโดยรวมที่นักเรียนมีทั่วโลกขณะเข้าร่วม Dirt Is Good

16
โครงการ SDG ของสหประชาชาติ

นักเรียนดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่แตกต่างกัน

กำจัดความยากจนและสร้างโลกที่ทุกคนสามารถที่จะได้มาซึ่งความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

Provide an inclusive and quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน

สร้างการเข้าถึงสำหรับพลังงานที่สะอาดและหาซื้อได้สำหรับทุกคน

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมวัฒนธรรม

ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน หยุดการเสื่อมโทรมของดินและหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

Ensure that the institutions who govern peace and justice are reliable and work to unite us.

เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดูทั้งหมด